Registration Main Pages Founder Social+ Projects:Registration is free without condition any kind

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. METATRADER 4 projects
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
We looking for programers metatrader4 developers founder (our) projects
divde on profit 50 % for you forever project will be exist.
Members which working on divide profit as soon as is project done.To 10 March following years members of team recive profit for previous year.
You recive profit all time/years project will be exist if you in next years will be work on develop project too.

We have many metatrader projects small or big.If you have metatrader knowledges please register here now
We will be contact you.Our project are copyrighted.
Welcome in our team.Our project is your too we are team with you.

Join to our metatrader4 developer programers social+ plus economy team
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. NEW SEARCH ENGINE PROJECTS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
We looking for members our working team for create new copyrighted search engine online.
For members our programers,developers team we divide 50 % from clear profit.
Members which working on divide profit as soon as is project done.To 10 March following years members of team recive profit for previous year.
Please help uns to create new search engine and togetger working on task.
We enjoy to you.
Knowldge C++ Php,system architecture is advantage.Please describe your knowledges,experiences

Join now please to new search engine team-togetger we do it and belive all satisfied.

Join to our New search engine Programmers developers member of social + economy team

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.New Encyclopedia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
We looking for programmers,developers team new encyclopedia. When done on profit for members 50 % clear profit forever whwn will be project exist and you will be develop this.

Wordprress developers,C++,PHP programers are welcome. Experiences from wikipedia is welcome for developers.

New encyclopedia project Trader Robo corporation creator Registration free

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.New Social + Bank project Investors registrations
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Social + Bank Investors Team
From profit 50% Investor 50% customers.
Join now and Decide to invest

New Social + bank project Trader Robo corporation creator Registration free potencial investors

After refistration we will be contact you for more information and cooperation.We enjoy to you as members our social + economy team.
Together for better world for all
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Social + Economy community firms projects groups

Prečo mačka ako symbol novej ekonomiky,podnikania,sociálne férovejšej spoločnosti ?

Je nezávislá a svojská
Je cnostná,mierumilovná
Je dobrý obchodník a je sociálna
Nie je chamtivá
Býva obľúbená a majú ju radi.

Bud sociálny
Pridaj sa k nám
Pre druhých aj pre teba.
Pridaj to čo vieš do našeho spoločenstva.
Bud sám sebou a súčasne súčasťou spoločenstva.

Môžeš
založiť spoločenstvo,projekt :
Podielať sa na činnosti spoločenstiev alebo projektov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môžeš byť samostantný a súčasne môžeš pracovať pre spoločenstvo ktorého chceš byť členom.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pomôžeš spoločenstvu – spoločenstvo pomôže tebe
Pomôžeš sebe vytvoríš niečo – pomôžeš spoločenstvu
Sociál + pravidlá(základné) : 50-95 % zisku z tvojho projektu zdielaš dobrovoľne s členmi tvojho spoločenstva
-z iných projektov ktorých si členom zakladatelia projektov zdieľajú zisk s tebou 50-95 % ziskov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ty a spoločenstvo :

S nami-Môžeš :
1. pracovať pod našou spoločnostou a mať niektoré veci garantované(spoločenstvá zakladateľa odvetvia)
2. pracovať samostatne,s licenciou používať aplikácie a pravidlá spoločenstva pre tvoju činnosť a získať Social + status pre tvoj projekt,firmu.

Chceš byť ešte viac sociálny ?
Môžeš zdielať svoj úspech s tými,čo si nedokážu pomôcť sami a byť sponzorom.

Nemáš nápady ani nemôžeš,nechceš nateraz nič robiť ?
Skús byť investorom vybraného spoločenstva projektu ktorému veríš.

Náš  tento projekt je autorský chránený (copyright) v prípade záujmu je možné zakúpiť si licenciu pre použitie na komerčné účely.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Učasť v spoločenstvách a social + ekonomike je dobrovoľná.
Budeme radi ked sa pridáš.
Pripojiť sa teraz :

Cítime,že rozdeliť sa znamená mať viac radosti v našom srdci i v srdci ostatných.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
why cat as a symbol of the new economy , entrepreneurship , social fairer society ?

It is independent and idiomatic
Is virtuous , peaceful
It is a good businessman and a social
Not greedy
Tends to be popular and love it .

Bud social
Join us
For others and for you .
Add what you know in our community .
Be yourself and at the same time part of the community .

You can
establish a community project :
To participate in communities or projects

You can be samostantný and at the same time you can work for the community you want to be a member .

Can you help the community – community help you
You help yourself to create something – you help the community
+ Social rules ( basic ) : 50-95 % profit on your project voluntarily share with other members of your community
- other projects where a member of the project founders share the profits with you 50-95 % profit

You and the Community :

With us – You can :
1 work under our company and have some things guaranteed ( communities founder sector )
2 work independently licensed use applications and rules for your work and get Social + status for your project , the company .

If you want to be more social ?
Can you share your success with those who are unable to help themselves and to sponsor .

You do not have ideas or you can not, you do not want to do anything at the moment ?
Try to be selected investor community project which they believe .

Our this project is protected by copyright ( copyright ) if you are interested you can purchase a license to use for commercial purposes .

Participation in communities and social economy + is optional .
We will be happy when added .
Join now :

We feel that the split is to have more joy in our hearts and in the heart of others .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Please register Registration free Here :Registrácia zdarma Tu : Social Economy Community Firms Projects Registration Free