Social + Economy community firms projects groups

Prečo mačka ako symbol novej ekonomiky,podnikania,sociálne férovejšej spoločnosti ?

Je nezávislá a svojská
Je cnostná,mierumilovná
Je dobrý obchodník a je sociálna
Nie je chamtivá
Býva obľúbená a majú ju radi.

Bud sociálny
Pridaj sa k nám
Pre druhých aj pre teba.
Pridaj to čo vieš do našeho spoločenstva.
Bud sám sebou a súčasne súčasťou spoločenstva.

Môžeš
založiť spoločenstvo,projekt :
Podielať sa na činnosti spoločenstiev alebo projektov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Môžeš byť samostantný a súčasne môžeš pracovať pre spoločenstvo ktorého chceš byť členom.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pomôžeš spoločenstvu – spoločenstvo pomôže tebe
Pomôžeš sebe vytvoríš niečo – pomôžeš spoločenstvu
Sociál + pravidlá(základné) : 50-95 % zisku z tvojho projektu zdielaš dobrovoľne s členmi tvojho spoločenstva
-z iných projektov ktorých si členom zakladatelia projektov zdieľajú zisk s tebou 50-95 % ziskov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ty a spoločenstvo :

S nami-Môžeš :
1. pracovať pod našou spoločnostou a mať niektoré veci garantované(spoločenstvá zakladateľa odvetvia)
2. pracovať samostatne,s licenciou používať aplikácie a pravidlá spoločenstva pre tvoju činnosť a získať Social + status pre tvoj projekt,firmu.

Chceš byť ešte viac sociálny ?
Môžeš zdielať svoj úspech s tými,čo si nedokážu pomôcť sami a byť sponzorom.

Nemáš nápady ani nemôžeš,nechceš nateraz nič robiť ?
Skús byť investorom vybraného spoločenstva projektu ktorému veríš.

Náš  tento projekt je autorský chránený (copyright) v prípade záujmu je možné zakúpiť si licenciu pre použitie na komerčné účely.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Učasť v spoločenstvách a social + ekonomike je dobrovoľná.
Budeme radi ked sa pridáš.
Pripojiť sa teraz :

Cítime,že rozdeliť sa znamená mať viac radosti v našom srdci i v srdci ostatných.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
why cat as a symbol of the new economy , entrepreneurship , social fairer society ?

It is independent and idiomatic
Is virtuous , peaceful
It is a good businessman and a social
Not greedy
Tends to be popular and love it .

Bud social
Join us
For others and for you .
Add what you know in our community .
Be yourself and at the same time part of the community .

You can
establish a community project :
To participate in communities or projects

You can be samostantný and at the same time you can work for the community you want to be a member .

Can you help the community – community help you
You help yourself to create something – you help the community
+ Social rules ( basic ) : 50-95 % profit on your project voluntarily share with other members of your community
- other projects where a member of the project founders share the profits with you 50-95 % profit

You and the Community :

With us – You can :
1 work under our company and have some things guaranteed ( communities founder sector )
2 work independently licensed use applications and rules for your work and get Social + status for your project , the company .

If you want to be more social ?
Can you share your success with those who are unable to help themselves and to sponsor .

You do not have ideas or you can not, you do not want to do anything at the moment ?
Try to be selected investor community project which they believe .

Our this project is protected by copyright ( copyright ) if you are interested you can purchase a license to use for commercial purposes .

Participation in communities and social economy + is optional .
We will be happy when added .
Join now :

We feel that the split is to have more joy in our hearts and in the heart of others .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Please register Registration free Here :Registrácia zdarma Tu : Social Economy Community Firms Projects Registration Free